Monday, January 14, 2008

Illinois Artisan Program, James R. Thompson Center Atrium, Chicago, 01.14.08.
Special thanks to Kerry Schneider and the Illinois Artisan Program.