Tuesday, January 15, 2008

Illinois Artisan Program, James R. Thompson Center Atrium, Chicago, 01.15.08.

Special Thanks to Kerry Schneider and the Illinois Artisan Program.